CSDL Proquest Central

CSDL PROQUEST CENTRAL
 
Địa chỉ truy cập CSDL http://lhtv.vista.vn/
 
Proquest một cơ sở dữ liệu đa ngành lớn nhất trên thị trường hiện nay, bao gồm 40 CSDL con, truy cập tới 175 chủ đề, hàng triệu bài báo, hơn 100.000 luận văn toàn văn trong các lĩnh vực kinh doanh, tâm lý học, khoa học vật lý, y tế, giáo dục, hơn 455.000 giấy tờ làm việc từ các tổ chức như NBER và OECD, hàng triệu báo cáo công ty cập nhật, báo cáo thị trường và ngành và hồ sơ quốc gia, bộ sưu tập toàn diện nhất về thị trường, ngành công nghiệp và báo cáo kinh tế hiện có trên thị trường.
Cán bộ và sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội có thể sử dụng và khai thác CSDL Proquest Central thông qua máy tính nối mạng Bknet của Trường.