CSDL Science Direct

CSDL Science Direct
 
 
Science Direct là CSDL tạp chí điện tử toàn văn bao gồm 2257 tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 24 lĩnh vực khoa học của NXB Elsevier xuất bản trong giai đoạn 10 năm ( từ 2007 đến 2016).
 
Hiện nay trường ĐHBK Hà Nội là 1 trong 4 cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên cấp quyền sử dụng CSDL Science Direct.
 
Thời gian truy cập: đến tháng 12 năm 2019.
 
Link Hướng dẫn sử dụng CSDL Sciencedirect : http://library.hust.edu.vn/node/72