Thông báo truy cập cơ sở dữ liệu ProQuest Central

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Thư viện Tạ Quang Bửu đã tham gia mua CSDL Proquest năm 2012 từ Consortium Việt Nam.

Đây là một cơ sở dữ liệu đa ngành lớn nhất trên thị trường hiện nay, bao gồm 40 CSDL con, truy cập tới 175 chủ đề, hàng triệu bài báo, hơn 100.000 luận văn toàn văn trong các lĩnh vực kinh doanh, tâm lý học, khoa học vật lý, y tế, giáo dục, hơn 455.000 giấy tờ làm việc từ các tổ chức như NBER và OECD, hàng triệu báo cáo công ty cập nhật, báo cáo thị trường và ngành và hồ sơ quốc gia, bộ sưu tập toàn diện nhất về thị trường, ngành công nghiệp và báo cáo kinh tế hiện có trên thị trường

Để có thể sử dụng CSDL trên, cán bộ và sinh viên trong Trường cần phải truy cập từ máy tính nối mạng thông qua mạng máy tính của Trường.

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

Thư viện Tạ Quang Bửu- Phòng Xử lý thông tin: Ông Hoàng Ngọc Chi: Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn, di động: 0906292098, CQ: 0243.8694227 

hoặc ông Nguyễn Anh Tuấn: Email:tuan.nguyenanh1@hust.edu.vn, di động 0913098368,CQ: 043.8694227. 

Trân trọng thông báo.

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU