Cuộc cách mạng hoạt động Thông tin-Thư viện dưới tác động của Công nghiệp 4.0

Hệ thống Thư viện nói chung, đặc biệt là Thư viện học đường-giảng đường cần chuyển đổi như thế nào để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp lần IV ? Đó là chủ đề chính của hội thảo “Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến hoạt động Thông tin - Thư viện”...

Nhận diện đặc trưng để có hướng tiếp cận cả thách thức lẫn cơ hội mới

Ngày 7/12 đã diễn ra hội thảo “Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến hoạt động thông tin - thư viện” do Trường học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đăng cai tổ chức.

Đây là hội thảo có quy mô lớn, và hội thảo chuyên đề đầu tiên liên quan đến tác động và đòi hỏi của cuộc cách mạng 4.0 đối với hoạt động thông tin - thư viện, nhất là thông tin - thư viện học đường và giảng đường.

"Với tầm nhìn được xác định là “Trung tâm thông tin, học tập, văn hóa hữu ích, thân thiện và bình đẳng tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời của người dân địa phương”, hệ thống thư viện công cộng đang đứng trước những thách thức cần đổi mới để hiện thực hóa nhiệm vụ này; trở thành địa chỉ tin cậy của cộng đồng người sử dụng tin, của xã hội học tập.

Các yêu cầu đặt ra đòi hỏi hoạt động thông tin – thư viện cần phải tiếp tục kế thừa, củng cố hoạt động truyền thống; vừa phải tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới để ứng dụng và phát triển thành những thành tựu khoa học công nghệ thông tin và truyền thông mới...

(Sưu tầm)

Mời quý vị đọc tiếp bài viết tại đây