Thông báo phối hợp bổ sung năm 2018

Căn cứ theo chương trình đào tạo của các Khoa/Viện, Thư viện đã tìm kiếm các nguồn tài liệu có nội dung liên quan để lập thành danh mục các tài liệu cần bổ sung. Thư viện kính đề nghị Khoa/Viện phối hợp với Thư viện như sau:

Căn cứ theo chương trình đào tạo của các Khoa/Viện, Thư viện đã tìm kiếm các nguồn tài liệu có nội dung liên quan để lập thành danh mục các tài liệu cần bổ sung. Thư viện kính đề nghị Khoa/Viện phối hợp với Thư viện như sau:
1- Thư viện gửi đến Quý Khoa/Viện danh mục tài liệu mới (đề xuất);
2- Khoa/Viện lựa chọn các tài liệu cần thiết phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu của Quý Khoa/Viện mình trong danh mục Thư viện gửi, hoặc các Khoa/Viện có thể lấy từ các nguồn khác sau đó điền vào Phiếu “Yêu cầu bổ sung tài liệu thư viện
Danh mục tài liệu, Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu (bản mềm) được đăng tải trong file đính kèm dưới đây.
Kính đề nghị Quý Khoa/Viện tổng hợp theo mẫu “Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu thư viện” và gửi thông tin lại cho Thư viện trước ngày 31/05/2018 theo đường công văn hoặc gửi email : chi.hoangngoc@hust.edu.vn

Mọi ý kiến trao đổi xin được liên hệ:

Ông Hoàng Ngọc Chi: Điện thoại cố định 04 3 8694227, di động 0906292098

Trân trọng cảm ơn.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU