Thông báo lịch phục vụ sinh viên K63

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch phục vụ sinh viên K63 như sau: Các phòng đọc tại chỗ: từ ngày 04/09/2018 (thứ 3).

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch phục vụ sinh viên K63 như sau:
- Các phòng đọc tại chỗ: từ ngày 04/09/2018 (thứ 3).
- Các phòng mượn về nhà (P.102 và P.111): sẽ có thông báo sau khi toàn bộ sinh viên K63 được kích hoạt tài khoản thư viện.
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU