Chuyển phòng đọc 509 sang phòng đọc 419

Từ ngày 01/04/2019 (thứ 2): Tài liệu phòng đọc chuyên ngành 509 sẽ phục vụ tại phòng đọc 419 (tầng 4).

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo:
- Từ ngày 01/04/2019 (thứ 2): Tài liệu phòng đọc chuyên ngành 509 sẽ phục vụ tại phòng đọc 419 (tầng 4).
Trân trọng thông báo.
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU