Thông báo Phối hợp bổ sung tài liệu nội văn 2019

Kính gửi: Quý Khoa/Viện,

Căn cứ theo chương trình đào tạo của các Khoa/Viện, Thư viện đã tìm kiếm các nguồn tài liệu có nội dung liên quan để lập thành danh mục các tài liệu cần bổ sung. Thư viện kính đề nghị Khoa/Viện phối hợp với Thư viện như sau:
1- Thư viện gửi đến Quý Khoa/Viện:
- Danh mục tài liệu in mới (đề xuất);
- Danh mục giáo trình điện tử (tiếng Anh)
2- Khoa/Viện lựa chọn các tài liệu cần thiết phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu của Quý Khoa/Viện mình trong danh mục Thư viện gửi, hoặc các Khoa/Viện có thể lấy từ các nguồn khác sau đó điền vào Phiếu “Yêu cầu bổ sung tài liệu thư viện”
Danh mục tài liệu, Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu (bản mềm) kính đề nghị Quý Khoa/Viện tham khảo trong file đính kèm.
Đề nghị Quý Khoa/Viện tổng hợp theo mẫu “Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu thư viện” và gửi thông tin lại cho Thư viện trước ngày 20/08/2019 theo đường công văn hoặc Email : chi.hoangngoc@hust.edu.vn
Mọi ý kiến trao đổi xin được liên hệ:
Ông Hoàng Ngọc Chi: Điện thoại cố định (024) 3869 4227, di động 0906292098
Thư viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU