Tài liệu nghiệp vụ thư viện

  1. Bài giảng hướng dẫn sử dụng thư viện hiệu quả: bản đầy đủ
  2. Tờ rơi thư viện và hướng dẫn sử dụng dịch vụ rút gọn: file đính kèm bên dưới (định dạng .pdf)
  3. Nội dung tài liệu các phòng đọc chuyên ngành (402, 411, 509, 526)
  4. Cách sắp xếp tài liệu tại các phòng đọc chuyên ngành
  5. Sơ đồ tầng Thư viện Tạ Quang Bửu
  6. Sơ đồ giá sách phòng mượn giáo trình P.111: file đính kèm bên dưới (định dạng .pdf)
  7. Danh mục tài liệu giáo trình