Phân công phụ trách

1.      Ban Giám đốc

Giám đốc: ThS. Hà Thị Huệ

Email:  hue.hathi@hust.edu.vn

Điện thoại: (024) 2215 3287

Mảng công việc phụ trách:

- Quản lý các hoạt động chung của thư viện;Quản lý công tác tổ chức và nhân sự thư viện;

- Quản lý cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin và phục vụ ngoài giờ;

- Quản lý công tác tài chính và các vấn đề thanh quyết toán;

- Xây dựng triển khai dự án;Quan hệ hợp tác thư viện trong nước và quốc tế;

- Hoạch định chiến lược phát triển thư viện;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Email:  thuy.nguyenthithu1@hust.edu.vn

Điện thoại: (024) 3991 6005

Mảng công việc phụ trách:

- Quản lý các dịch vụ thông tin - thư viện;

- Phụ trách nghiệp vụ và Hệ thống thông tin số Thư viện;

- Phụ trách công tác đào tạo người dùng tin và hướng dẫn sinh viên thực tập;

- Quản lý về ngày công, các vấn đề về thi đua khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công.

2.      Các phòng chuyên môn

2.1 Phòng Xử lý thông tin

- Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ toàn bộ nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện;

- Nghiên cứu và ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư  viện.

Trưởng phòng : ThS. Hoàng Ngọc Chi

Email:  chi.hoangngoc@hust.edu.vn

Điện thoại: (024) 3869 4227

2.2  Phòng dịch vụ Thông tin

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường;

- Tổ chức, sắp xếp, kiểm kê, bảo quản nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện;

Trưởng phòng : ThS.Nguyễn Ngọc Sơn

Email:  son.nguyenngoc@hust.edu.vn

Điện thoại: (024) 3991 6007

2.3  Phòng Thông tin- Thư mục

- Tổ chức hướng dẫn người dùng tin sử dụng thư viện hiệu quả;

- Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin qua phiếu điều tra;

- Giải đáp thông tin theo yêu cầu;Vận hành các hệ thống thông tin số của thư viện;

- Quản lý trang thiết bị thư viện ;

- Phục vụ các nguồn tài liệu điện tử;

- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư việnCập nhật và phát triển thư viện số, đảm bảo khả năng truy cập, chia sẻ, trao đổi dữ liệu, trong và giữa các thư viện, cơ quan thông tin cũng như với người dùng tin.Công tác văn phòng, văn thư lưu trữ.

- Tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo.

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Email:  thuy.nguyenthithu1@hust.edu.vn

Điện thoại: (024) 3991 6005