Phân công phụ trách

I.Ban Giám đốc

1. Chức danh: Giám đốc 

Họ và tên: ThS. Hà Thị Huệ

Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý các hoạt động chung của thư viện;
 • Quản lý công tác tổ chức và nhân sự thư viện;
 • Quản lý nguồn lực thông tin và phục vụ ngoài giờ;
 • Quản lý công tác tài chính và các vấn đề thanh quyết toán;
 • Quản lý về ngày công, các vấn đề về thi đua khen thưởng
 • Quản lý công tác văn phòng, văn thư lưu trữ
 • Quan hệ hợp tác thư viện trong nước và quốc tế;
 • Hoạch định chiến lược phát triển thư viện
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

2. Chức danh: Phó giám đốc

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện.

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách nghiệp vụ Thư viện
 • Quản lý các dịch vụ thông tin - thư viện;
 • Xây dựng và triển khai dự án;
 • Quản lý Hệ thống thông tin số Thư viện;
 • Quản lý Công tác đào tạo người dùng tin và hướng dẫn sinh viên thực tập;
 • Quản lý Cơ sở vật chất, Thiết bị thư viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

II.Các phòng chuyên môn

1. Chức danh: Trưởng phòng Xử lý thông tin 

Họ và tên: ThS. Hoàng Ngọc Chi

Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện

Mảng công việc phụ trách:

 • Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ toàn bộ tài liệu Thư viện;
 • Nghiên cứu và ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư  viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

2. Chức danh: Trưởng phòng Dịch vụ thông tin 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Ngọc Sơn

Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện

Mảng công việc phụ trách:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện;
 • Tổ chức, sắp xếp, kiểm kê, bảo quản nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

3. Chức danh: Trưởng phòng Thông tin – Thư mục

Họ và tên: ThS. Hồ Thị Lợi

Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin

Mảng công việc phụ trách:

 • Tổ chức hướng dẫn, đào tạo người dùng tin sử dụng thư viện hiệu quả;
 • Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin qua phiếu điều tra;
 • Giải đáp thông tin theo yêu cầu;
 • Vận hành các hệ thống thông tin số của thư viện;
 • Quản lý trang thiết bị thư viện ;
 • Phục vụ các nguồn tài liệu điện tử;
 • Cập nhật và phát triển thư viện số
 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.
 • Tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

Hà Nội, tháng 7/2020

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU