Cơ sở dữ liệu Proquest Central

CSDL PROQUEST CENTRAL

Địa chỉ truy cập CSDL http://lhtv.vista.vn/

Proquest là một Bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến với 11 CSDL bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Proquest cho phép truy cập tới hơn 13.000 tạp chí (với 8.000 tạp chí toàn văn) và 3000 báo cáo về lĩnh vực công nghiệp, 45.000 bài mô tả sơ lược về thương mại, 30.000 luận văn, luận án toàn văn. Với các tạp chí, báo cáo, luận văn và luận án trên đã tạo nên một bộ sưu tập tạp chí và các ấn phẩm định kỳ cơ bản hoàn chỉnh về tất cả các lĩnh vực với các thông tin cần thiết.

Cán bộ và sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội có thể sử dụng và khai thác CSDL Proquest Central thông qua máy tính nối mạng Bknet của Trường và phải cài đặt proxy theo hướng dẫn tại link sau:

http://library.hust.edu.vn/tin-tux/1-tin-tuc-chung/475-tb-dung-thu-pc.html

Link Hướng dẫn sử dụng CSDL PRROQUEST CENTRAL:

http://library.hust.edu.vn/tin-tux/2-tin-cong-nghe/440-tb-proquest-2014.html