SAGE Journals

  • Địa chỉ truy cập:https://journals.sagepub.com/
  • Thời gian truy cập2021 – 2022
  • Phạm vi truy cập: Sử dụng trong các dải IP đã đăng ký của HUST; Bạn đọc có thể tạo tài khoản cá nhân để truy cập CSDL từ xa (xem hướng dẫn tại đây: file hướng dẫn); Không giới hạn số lượng truy cập đồng thời.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụngCSDL SAGE