Th­ư viện số và đào tạo từ xa

Không đặt
Tác giả: ThS. Hoàng Tuyết Anh - Thư viện RMIT - Việt Nam

Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, việc tiến hành đào tạo từ xa (ĐTTX) đã và đang trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn nhờ sự trợ giúp của thông tin viễn thông và các chương trình học trên mạng.

Sự gia tăng đáng kể của các chương trình ĐTTX đòi hỏi việc chuyển đổi thư viện truyền thống thành thư viện số (TVS) hay thư viện kỹ thuật số ...

Xem toàn văn bài báo (yêu cầu máy tính phải có chương trình đọc được file .pdf)