Sách mới

GIÁO TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP (MIC)

Tác giả: Trương Đình Chiến - Chủ biên

Nhà xuất bản: Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 676tr.

Từ khóa: Marketing; Giáo trình

Vị trí: HF5415 .Gi-108t 2016  -   Phòng đọc 402 – Thư viện Tạ Quang Bửu        

Tóm tắt: Cuốn giáo trình “Truyền thông marketing tích hợp” được biên soạn nhằm đáp ứng cho các chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành truyền thông marketing trong các trường đại học tại Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức. Giáo trình gồm 16 chương, đi từ những nội dung tổng quát về chương trình truyền thông marketing tích hợp đến nội dung các công việc chủ yếu trong quy trình thực hiện truyền thông marketing; hoạt động quản trị các công cụ truyền thông marketing cụ thể; các vấn đề đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông, truyền thông quốc tế và các khía cạnh kinh tế xã hội của hoạt động truyền thông.