Bản đồ các tầng

Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu gồm 10 tầng nhưng Thư viện chỉ sử dụng từ tầng 01 đến tầng 05, bao gồm các phòng sau:

- Tầng 1: Phòng mượn 102 và 111; kho đóng 124.

- Tầng 2: Ban Giám đốc; Bộ phận văn phòng 204; Phòng Thông tin Thư mục 220A; Phòng Hướng dẫn sử dụng thư viện 227.

- Tầng 3: Phòng Multimedia 313; Phòng Luận văn - luận án 304.

- Tầng 4: Phòng Xử lý thông tin 401; Phòng đọc chuyên ngành 402, 411, 419; Phòng Báo - Tạp chí 404; Phòng tự học 418.

- Tầng 5: Phòng đọc chuyên ngành 526.

Sơ đồ chi tiết các tầng: file định dạng .pdf.

Không đặt