Địa chỉ liên hệ

Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1. Văn phòng: 
Phòng 204 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 3869 2243
Website:     http://library.hust.edu.vn/
Email:         tvtqb@hust.edu.vn

2. Ban Giám đốc:
+ Giám đốc: ThS. Hà Thị Huệ
Phòng 202 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 3869 2243
+ Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Phòng 209 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 3991 6005

3. Phòng Xử lý thông tin: 
Phòng 401 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 3869 4227

4. Phòng Dịch vụ thông tin tư liệu:
Phòng 502 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu 
Điện thoại: (84-24) 3991 6007
+ Bộ phận phục vụ sách giáo trình: 
Phòng 111 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu 
Điện thoại: (84-24) 3868 0493
+ Bộ phận dịch vụ tham khảo: 
Phòng 102 - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 2215 3347

5. Phòng Thông tin - Thư mục: 
Phòng 220A - Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: (84-24) 2215 3287

Để có thể liên lạc trực tiếp với các cán bộ phụ trách chuyên môn, xin tham khảo Danh sách cán bộ.

Không đặt