CSDL Science Direct

Địa chỉ truy cập CSDL: http://www.sciencedirect.com/
Science Direct là cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn bao gồm các tài liệu toàn văn của 1.2 triệu bài tạp chí tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 04 chủ đề lớn của 24 lĩnh vực khoa học của XNB Elsevier.
Hiện nay trường ĐHBK – Hà Nội là 1 trong 3 cơ sở giáo dục đại học nghiện cứu hàng đầu của cả nước được Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên cấp quyền sử dụng CSDL Science Direct các 8 chủ đề nhỏ (2.432 bài tạp chí) sau:

·         Agricultural and Biological Sciences

·         Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

·         Chemical Engineering

·         Chemistry

·         Engineering

·         Environmental Science

·         Materials Science

·         Social Sciences

Thời gian truy cập: đến 30 tháng 12 năm 2020.

Link Hướng dẫn sử dụng CSDL Sciencedirect : http://library.hust.edu.vn/node/72