Danh sách cán bộ

Stt Họ tên Học vị Chức vụ Email ĐT CQ Ghi chú
1 Hà Thị Huệ Thạc sĩ Giám đốc hue.hathi

38692243

 
2 Nguyễn Thị Thu Thủy Thạc sĩ Phó Giám đốc

thuy.nguyenthithu1

3991 6005

 

PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

3 Hồ Thị Lợi Thạc sĩ   loi.hothi

22153287

 
4 Mạc Thị Bích Châm Kỹ sư   cham.macthibich 3869 2243  
5 Lê Thị Quyên Thạc sĩ   quyen.lethi 22153287  
6 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ   ngan.nguyenthi 22153287  
7 Nguyễn Thị Minh Châm Cử nhân   cham.nguyenthiminh    
8 Trần Thị Tuyến Thạc sĩ   tuyen.tranthi 22153287  
9 Trần Huyền Trang Kỹ sư   trang.tranhuyen    
PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN TƯ LIỆU
10

Nguyễn Ngọc Sơn

Thạc sĩ Trưởng phòng son.nguyenngoc 3991 6007  
11 Nguyễn Hương Trà Cử nhân   tra.nguyenhuong 3868 0493  
12 Tạ Thị Huyền Nhung Cử nhân   nhung.tathihuyen 3868 0493  
13 Phạm Thị Thu Hà Thạc sĩ   ha.phamthithu1    
14 Trần Vân Anh Cử nhân   anh.tranvan1    
15 Nguyễn Văn Hải Thạc sĩ   hai.nguyenvan

 

 
16 Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ   hung.nguyenthanh1    
17 Nguyễn Thị Thủy Cử nhân   thuy.nguyenthi2    
18 Phạm Mỹ Hạnh Cử nhân   hanh.phammy 3868 0493  
19 Vũ Thị Hoa Cử nhân   hoa.vuthi    
20 Đào Linh Chi Thạc sĩ   chi.daolinh    
21 Phạm Thị Hải Yến Cử nhân   yen.phamthihai    
22 Nguyễn Thị Nga Cử nhân   nga.nguyenthi1    
23 Thái Thị Trầm Cử nhân   tram.thaithi    
24 Phạm Thị Ngọc Yến Thạc sĩ   yen.phamthingoc1

 

 
25 Cung Thị Bích Hà Thạc sĩ   ha.cungthibich 3868 0493  
26 Nguyễn T. Thu Huyền Cử nhân   huyen.nguyenthithu1    
27 Đào Thị Linh Thạc sĩ   linh.daothi    
PHÒNG XỬ LÝ THÔNG TIN
28 Hoàng Ngọc Chi Thạc sĩ Trưởng phòng chi.hoangngoc 3869 4227  
29 Phạm Thị Lan

Thạc sĩ

  lan.phamthi 3869 4227  
30 Nguyễn Anh Tuấn Cử nhân   tuan.nguyenanh1 3869 4227  
31 Lê Hữu Việt Cử nhân   viet.lehuu 3869 4227  
32 Nguyễn Mai Chi Thạc sĩ   chi.nguyenmai1 3869 4227  
33 Trần Thị Thanh Thủy Thạc sĩ   thuy.tranthithanh1 3869 4227  
34 Bùi Thị Thanh Thạc sĩ   thanh.buithi 3869 4227  

 

Không đặt