Đề tài nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu đã và đang triển khai tại Trung tâm Truyền thông và Tri thức số từ 2006 đến nay

Đề tài Cấp Bộ

STT

Thời gian thực hiện

Đề tài

Chủ nhiệm

1

2006-2008

Nghiên cứu ứng dụng khung phân loại LC trong công tác xử lý tài liệu tại Thư viện điện tử trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ths. Tạ Minh Hà

2

2009-2011

Xây dựng hệ thống quản lý thư viện theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

Ths. Nguyễn văn Thiên

3

2009-2011

Xây dựng hệ thống lập kế hoạch điện tử dựa trên phần mềm mã nguồn mở.

Ths. Nguyễn Đức toàn

4

2010-2012

Tổ chức Bộ đề mục chủ đề khoa học công nghệ phục vụ cho công tác xử lý thông tin trong Thư viện

Ths. Hà Thị Huệ

Đề tài Cấp Trường

STT

Thời gian thực hiện

Đề tài

Chủ nhiệm

1

2006

Nghiên cứu và triển khai hệ thống kho tài liệu mở theo chuyên ngành áp dụng chuẩn tiên tiến tại Thư viện ĐHBK Hà Nội

Lê Thị Hồng Hạnh

 

2

2007

Nghiên cứu nhu cầu tin tại Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin trong giai đoạn 2007- 2012

Ths. Nguyễn Thu Thuỷ

3

2007

Nghiên cứu ứng dụng chuẩn biên mục AACR2 trong công tác xử lý tài liệu tại Thư viện trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ths. Hà Thị Huệ

4

2007

Xây dựng plugin ứng dụng công nghệ Ajax trên website Thư viện và Mạng thông tin Trường ĐHBK Hà Nội

Ths. Nguyễn Đức Toàn

5

2007

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, xuất bản cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn luận văn cao học và luận án tiến sỹ của Thư viện Trường ĐHBK HN bằng phần mềm mã nguồn mở Greenstone

Ths. Giần Quốc Hưng

6

2008

Xây dựng hệ thống tra cứu tự động 04 ngôn ngữ LCC-DDC- LCSH- Đề mục chủ đề

Ths. Nguyễn Văn Thiên

 

7

2008

Nâng cao chất lượng ngôn ngữ tìm tin trong công tác biên mục tài liệu tại Thư viện và Mạng thông tin Trường Đại học Bách khoa Hà nội

Ths. Nguyễn Thu Thuỷ

8

2008

Nghiên cứu và triển khai Khổ mẫu MARC 21 trong công tác biên mục tài liệu tại thư viện trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ths. Đào Linh Chi

9

2008

Nghiên cứu, triển khai, cài đặt phần mềm thư viện số mã nguồn mở Dspace Tại Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường ĐHBK Hà Nội

Ths. Giần Quốc Hưng

10

2009

Nghiên cứu ứng dụng chuẩn Dublin Core trong công tác biên mục tài liệu số tại Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường ĐHBK Hà Nội

Ths. Đinh Thuý Quỳnh

11

2009

Nghiên cứu thực trạng công tác mượn liên thư viện ở Việt Nam và đề xuất giải pháp mượn liên Thư viện Tạ Quang Bửu - ĐHBKHN

Ths. Nguyễn Thu Thuỷ

12

2009

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho dịch vụ tư vấn tra cứu thông tin cho bạn đọc tại thư viện trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Lê Thị Hồng Hạnh

13

2009

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo quản tài liệu trong môi trường Thư viện hiện đại

Ths. Phạm Thu Hà

14

2009

Nghiên cứu ứng dụng chiến lược marketing thư viện tại Thư viện Tạ Quang Bửu

Ths. Đào Linh Chi

15

2009

Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện tại Thư viện Tạ Quang Bửu

CN. Nguyễn Ngọc Sơn

16

2010

Nghiên cứu tăng cường công tác chia sẻ nguồn lực thông tin tại Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách Khoa Hà nội.

Hoàng Ngọc Chi

17

2010

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tự động hoá công tác xuất bản sổ tài sản và nhãn xếp giá tài liệu ứng dụng tại Thư viện Tạ Quang Bửu

KS. Hồ Thị Lợi

18

2010

Nghiên cứu, nâng cao chất lượng bộ máy tra cứu tin hiện đại của Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK Hà Nội

Ths. Nguyễn Thu Thuỷ

19

2010

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phân loại tài liệu văn học Việt Nam theo khung phân loại LC tại thư viện Tạ Quang Bửu trường Đại học Bách khoa Hà Nội

CN. Lê Hữu Việt

20

2010

Nghiên cứu thiết kế anten đa băng tần cho hệ thống xác thực tự động vô tuyến RFID

Ths. Giần Quốc Hưng

 

Tiếng Việt