CSDL quốc gia về Khoa học và Công nghệ

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

     + Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ KH&CN: là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam về các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng  600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

     + Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam: STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài      liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

  • Thời gian truy cập: đến tháng 01/2023

  • Phạm vi truy cập: Trong và ngoài trường

  • Tài khoản đăng nhập: Mã số sinh viên/Mã cán bộ của Trường (Bạn đọc tham khảo thêm tại Hướng dẫn quản lý tài khoản bạn đọc)

  • Hướng dẫn sử dụng: HD CSDL quốc gia về Khoa học và Công nghệ (đính kèm)

     Liên hệ hỗ trợ: tvtqb@hust.edu.vn

     Thư viện có thể cung cấp toàn văn tài liệu và danh mục tài liệu của CSDL này qua Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. Bạn đọc sử dụng dịch vụ vui lòng gửi Phiếu yêu cầu TẠI ĐÂY