Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ phận thư viện - Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

  1. Bài giảng hướng dẫn cho K68: bản đầy đủ định dạng pdf
  2. Sơ đồ thư viện và hướng dẫn sử dụng dịch vụ rút gọn: định dạng .pdf
  3. Nội dung tài liệu các phòng đọc chuyên ngành (402, 411, 419, 526)
  4. Cách sắp xếp tài liệu tại các phòng đọc 402, 411, 419, 526
  5. Sơ đồ giá sách phòng mượn giáo trình P.111: file định dạng .pdf
  6. Danh mục tài liệu giáo trình : file định dạng .pdf

Tham khảo thêm các video hướng dẫn sử dụng bộ phận thư viện - Trung tâm Truyền thông và Tri thức số tại đây: Video hướng dẫn

Tiếng Việt