Hướng dẫn sử dụng trang Tài nguyên số

Để tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu số nội sinh, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, người dạy, người học Đại học Bách khoa Hà Nội tham khảo những Hướng dẫn dưới đây:

          1- HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TRANG TÀI NGUYÊN SỐ

          2- HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM NHANH TÀI LIỆU SỐ

Trung tâm Truyn thông và Tri thc s khuyến cáo người dùng khi s dng tài liu ni sinh cn trích dn tài liu tham kho theo đúng quy định.

 

Tiếng Việt