IG Publishing Ebooks Collection

Bao gồm 6.000 ebook về các vấn đề Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Nghệ thuật, ...  (theo Danh mục CSDL iG Publishing)

  • Thời gian truy cập: từ tháng 7/2021 đến tháng 31/12/2023

Liên hệ hỗ trợ: tvtqb@hust.edu.vn

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số có thể cung cấp toàn văn tài liệu và danh mục tài liệu của CSDL này qua Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. Bạn đọc sử dụng dịch vụ vui lòng gửi Phiếu yêu cầu TẠI ĐÂY