Tạp chí Khoa học và Công nghệ - JST

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JST

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - JST - là một tổ chức xuất bản khoa học tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những tạp chí được JST xuất bản bao gồm các công trình nghiên cứu gốc trong lĩnh vực kỹ thuật với nội dung đa ngành hướng quốc tế.
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ đóng góp thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông qua các chức năng chính bao gồm:
  • Trao đổi thông tin và phản biện học thuật.
  • Tạo lập uy tín khoa học của các nhà khoa học và tổ chức khoa học.
  • Dữ liệu tham khảo khoa học, trích dẫn khoa học phục vụ nghiên cứu và ứng dụng.
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ được 7 trường đại học trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã xuất bản hơn 100 số với hơn 2.000 bài viết, đóng góp cho công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiên cứu khoa học của các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học trong cả nước, cũng như tăng cường mối quan hệ với các tổ chức khoa học quốc tế.
  Tạp chí đã đăng ký các ISSN sau:
ISSN 0868-3980: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - có giá trị cho các số đến tháng 3 năm 2015
ISSN 2354-1083: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - có giá trị cho các số đến tháng 11 năm 2020
ISSN 2734-9381: JST: Kỹ thuật và Công nghệ cho Phát triển Bền vững - có giá trị cho các số từ tháng 3 năm 2021
ISSN 2734-9373: JST: Hệ thống và Thiết bị Thông minh - có giá trị cho các số từ tháng 5 năm 2021