Open Educational Resources

Nguồn học liệu mở (OPEN EDUCATIONAL RESOURCES – OER) là tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng, tái sử dụng hoặc tái phân phối một cách tự do, miễn phí.

OER góp phần tạo ra sự bình đẳng trong giáo dục trong việc tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao và miễn phí với giấy phép mở. OER đang là xu thế mới của giáo dục và đào tạo trong việc tạo lập và chia sẻ tri thức.

Thư viện Tạ Quang Bửu tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc một số nguồn học liệu mở có giá trị và phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của Trường:

STT CSDL Địa chỉ truy cập
1 Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER) Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER)
2 Các văn bản pháp luật của Việt Nam http://thuvienphapluat.vn/​
3 Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản luật http://vbpl.vn/ 
4 Các tài liệu về nhiều lĩnh vực khác nhau http://www.ebook.edu.vn/
5 Directory of Open Access Books https://www.doabooks.org/
6 Directory of Open Access Journals https://doaj.org/
7 Open Textbook Library http://open.umn.edu/opentextbooks/
8 OpenAire https://www.openaire.eu/
9 Open Education Consotium http://www.oeconsortium.org/
10 OpenStax https://openstax.org/
11 Thư viện số chuyên về Luận án MIT http://dspace.mit.edu/
12 OpenLearn http://www.open.edu/openlearn/
13 Truy cập sách mở về khoa học công nghệ  https://www.intechopen.com/
14 Bộ sưu tập Luận văn luận án mở https://oatd.org/